نقشه راه 

Q1 2020 

  • کنترل دسترسی مبتنی بر نقش

Q2 2020 

  • ادغام با خدمات احراز هویت خارجی
  • استخر منابع برای توزیع دقیق تر از ظرفیت خوشه ای بین کاربران

Rating: 4 - 20 votes

Was this content helpful?
★★★★☆