نشانی وب 

url(URL, format, structure) - بازگرداندن یک جدول ایجاد شده از URL با توجه به
format و structure.

نشانی وب-نشانی کارساز اچتیتیپ یا اچتیتیپس که میتواند بپذیرد GET و / یا POST درخواست.

قالب - قالب از داده ها.

ساختار-ساختار جدول در 'UserID UInt64, Name String' قالب. تعیین نام ستون و انواع.

مثال

-- getting the first 3 lines of a table that contains columns of String and UInt32 type from HTTP-server which answers in CSV format.
SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:12345/', CSV, 'column1 String, column2 UInt32') LIMIT 3

مقاله اصلی

Rating: 5 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★★★