اعداد 

numbers(N) – Returns a table with the single ‘number’ ستون (اوینت64)که شامل اعداد صحیح از 0 تا 1.
numbers(N, M) - بازگرداندن یک جدول با تک ‘number’ ستون (اوینت64) که شامل اعداد صحیح از نفر به (نفر + متر - 1).

شبیه به system.numbers جدول را می توان برای تست و تولید مقادیر پی در پی استفاده کرد, numbers(N, M) کارایی بیشتر از system.numbers.

نمایش داده شد زیر معادل هستند:

SELECT * FROM numbers(10);
SELECT * FROM numbers(0, 10);
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10;

مثالها:

-- Generate a sequence of dates from 2010-01-01 to 2010-12-31
select toDate('2010-01-01') + number as d FROM numbers(365);

مقاله اصلی

Rating: 5 - 6 votes

Was this content helpful?
★★★★★