ادغام 

merge(db_name, 'tables_regexp') – Creates a temporary Merge table. For more information, see the section “Table engines, Merge”.

ساختار جدول از جدول اول مواجه می شوند که منطبق بر عبارت منظم گرفته شده است.

مقاله اصلی

Rating: 1.2 - 5 votes

Was this content helpful?
★☆☆☆☆