ادغام 

merge(db_name, 'tables_regexp') – Creates a temporary Merge table. For more information, see the section “Table engines, Merge”.

ساختار جدول از جدول اول مواجه می شوند که منطبق بر عبارت منظم گرفته شده است.

درجهبندی: 2 - 1 رای

این مطالب مفید بود?
★★☆☆☆