جستجو 

jdbc(jdbc_connection_uri, schema, table) - جدول بازده است که از طریق راننده جدی بی سی متصل.

این تابع جدول نیاز به جداگانه دارد clickhouse-jdbc-bridge برنامه در حال اجرا است.
این پشتیبانی از انواع باطل (بر اساس دسیدال جدول از راه دور است که تردید).

مثالها

SELECT * FROM jdbc('jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'schema', 'table')
SELECT * FROM jdbc('mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'schema', 'table')
SELECT * FROM jdbc('datasource://mysql-local', 'schema', 'table')

مقاله اصلی

Rating: 5 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★★★