ورودی 

input(structure) - تابع جدول که اجازه می دهد تا به طور موثر تبدیل و قرار دادن داده های ارسال شده به
سرور با ساختار داده شده به جدول با ساختار دیگر.

structure - ساختار داده ها در قالب زیر به سرور ارسال می شود 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
به عنوان مثال, 'id UInt32, name String'.

این تابع را می توان تنها در INSERT SELECT پرس و جو و تنها یک بار اما در غیر این صورت مانند تابع جدول معمولی رفتار می کنند
(مثلا, این را می توان در زیرخاکری مورد استفاده قرار, و غیره.).

داده ها را می توان به هیچ وجه مانند عادی ارسال می شود INSERT پرس و جو و گذشت در هر موجود قالب
که باید در پایان پرس و جو مشخص شود (بر خلاف عادی INSERT SELECT).

ویژگی اصلی این تابع این است که وقتی سرور داده ها را از مشتری دریافت می کند به طور همزمان تبدیل می کند
با توجه به لیست عبارات در SELECT بند و درج به جدول هدف. جدول موقت
با تمام داده های منتقل شده ایجاد نمی شود.

مثالها

  • اجازه دهید test جدول دارای ساختار زیر است (a String, b String)
    و داده ها در data.csv دارای ساختار متفاوت (col1 String, col2 Date, col3 Int32). پرسوجو برای درج
    داده ها از data.csv به test جدول با تبدیل همزمان به نظر می رسد مثل این:
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test SELECT lower(col1), col3 * col3 FROM input('col1 String, col2 Date, col3 Int32') FORMAT CSV";
  • اگر data.csv حاوی اطلاعات از ساختار مشابه test_structure به عنوان جدول test سپس این دو نمایش داده شد برابر هستند:
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test FORMAT CSV"
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test SELECT * FROM input('test_structure') FORMAT CSV"

مقاله اصلی

Rating: 4 - 4 votes

Was this content helpful?
★★★★☆