پرونده 

ایجاد یک جدول از یک فایل. این تابع جدول شبیه به نشانی وب و hdfs یکی

file(path, format, structure)

پارامترهای ورودی

 • path — The relative path to the file from _مخفی کردن _صفحه. مسیر به فایل پشتیبانی پس از دل تنگی در حالت فقط خواندنی: *, ?, {abc,def} و {N..M} کجا N, M — numbers, `'abc', 'def' — strings.
 • format — The قالب پرونده
 • structure — Structure of the table. Format 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.

مقدار بازگشتی

یک جدول با ساختار مشخص شده برای خواندن یا نوشتن داده ها در فایل مشخص شده است.

مثال

تنظیم user_files_path و محتویات فایل test.csv:

$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xml
  <user_files_path>/var/lib/clickhouse/user_files/</user_files_path>

$ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.csv
  1,2,3
  3,2,1
  78,43,45

جدول ازtest.csv و انتخاب دو ردیف اول:

SELECT *
FROM file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│    1 │    2 │    3 │
│    3 │    2 │    1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
-- getting the first 10 lines of a table that contains 3 columns of UInt32 type from a CSV file
SELECT * FROM file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32') LIMIT 10

دل تنگی در مسیر

اجزای مسیر چندگانه می تواند دل تنگی دارند. برای پردازش فایل باید وجود داشته باشد و مسابقات به الگوی کل مسیر (نه تنها پسوند یا پیشوند).

 • * — Substitutes any number of any characters except / از جمله رشته خالی.
 • ? — Substitutes any single character.
 • {some_string,another_string,yet_another_one} — Substitutes any of strings 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
 • {N..M} — Substitutes any number in range from N to M including both borders.

سازه با {} شبیه به عملکرد جدول از راه دور).

مثال

 1. فرض کنید ما چندین فایل با مسیرهای نسبی زیر داریم:
 • ‘some_dir/some_file_1’
 • ‘some_dir/some_file_2’
 • ‘some_dir/some_file_3’
 • ‘another_dir/some_file_1’
 • ‘another_dir/some_file_2’
 • ‘another_dir/some_file_3’
 1. پرس و جو مقدار ردیف در این فایل ها:
SELECT count(*)
FROM file('{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV', 'name String, value UInt32')
 1. پرس و جو مقدار ردیف در تمام فایل های این دو دایرکتوری:
SELECT count(*)
FROM file('{some,another}_dir/*', 'TSV', 'name String, value UInt32')

مثال

پرس و جو داده ها از فایل های به نام file000, file001, … , file999:

SELECT count(*)
FROM file('big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}', 'CSV', 'name String, value UInt32')

ستونهای مجازی 

 • _path — Path to the file.
 • _file — Name of the file.

همچنین نگاه کنید به

مقاله اصلی

Rating: 5 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★★★