توابع جدول 

توابع جدول روش برای ساخت جداول.

شما می توانید توابع جدول در استفاده:

تابعتوصیف
پروندهایجاد یک پرونده- جدول موتور.
ادغامایجاد یک ادغام- جدول موتور.
اعدادایجاد یک جدول با یک ستون پر از اعداد صحیح.
دوراجازه می دهد تا شما را به دسترسی به سرور از راه دور بدون ایجاد یک توزیع شده- جدول موتور.
نشانی وبایجاد یک نشانی وب- جدول موتور.
خروجی زیرایجاد یک MySQL- جدول موتور.
جستجوایجاد یک JDBC- جدول موتور.
جستجوایجاد یک ODBC- جدول موتور.
hdfsایجاد یک HDFS- جدول موتور.

درجهبندی: 1.7 - 3 رای

این مطالب مفید بود?
★★☆☆☆