توابع جدول 

توابع جدول روش برای ساخت جداول.

شما می توانید توابع جدول در استفاده:

تابع توصیف
پرونده ایجاد یک پرونده- جدول موتور.
ادغام ایجاد یک ادغام- جدول موتور.
اعداد ایجاد یک جدول با یک ستون پر از اعداد صحیح.
دور اجازه می دهد تا شما را به دسترسی به سرور از راه دور بدون ایجاد یک توزیع شده- جدول موتور.
نشانی وب ایجاد یک نشانی وب- جدول موتور.
خروجی زیر ایجاد یک MySQL- جدول موتور.
جستجو ایجاد یک JDBC- جدول موتور.
جستجو ایجاد یک ODBC- جدول موتور.
hdfs ایجاد یک HDFS- جدول موتور.

مقاله اصلی

Rating: 2.2 - 6 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆