بند کجا 

WHERE بند اجازه می دهد تا برای فیلتر کردن داده ها است که از FROM بند SELECT.

اگر وجود دارد WHERE بند, باید حاوی یک عبارت با UInt8 نوع. این است که معمولا بیان با مقایسه و اپراتورهای منطقی. ردیف هایی که این عبارت به 0 ارزیابی می شود از تحولات یا نتیجه بیشتر توضیح داده می شود.

WHERE بیان بر توانایی استفاده از شاخص ها و هرس پارتیشن ارزیابی, اگر موتور جدول زمینه ای پشتیبانی می کند که.

Rating: 1.4 - 33 votes

Was this content helpful?
★☆☆☆☆