بند محدود 

LIMIT m اجازه می دهد برای انتخاب اولین m ردیف از نتیجه.

LIMIT n, m اجازه می دهد تا انتخاب کنید m ردیف از نتیجه پس از پرش برای اولین بار n ردیف این LIMIT m OFFSET n نحو معادل است.

n و m باید اعداد صحیح غیر منفی باشد.

اگر وجود ندارد ORDER BY بند که به صراحت انواع نتایج, انتخاب ردیف برای نتیجه ممکن است خودسرانه و غیر قطعی.

Rating: 4.4 - 8 votes

Was this content helpful?
★★★★☆