به OUTFILE بند 

افزودن INTO OUTFILE filename بند (جایی که نام فایل یک رشته تحت اللفظی است) به SELECT query برای تغییر مسیر خروجی خود را به فایل مشخص شده در سمت سرویس گیرنده.

پیاده سازی اطلاعات 

  • این قابلیت در دسترس است مشتری خط فرمان و کلیک-محلی. بنابراین پرس و جو از طریق ارسال رابط قام شکست مواجه خواهد شد.
  • پرس و جو شکست مواجه خواهد شد اگر یک فایل با نام فایل مشابه در حال حاضر وجود دارد.
  • پیشفرض فرمت خروجی هست TabSeparated (مانند در خط فرمان حالت دسته ای مشتری).

Rating: 4 - 4 votes

Was this content helpful?
★★★★☆