توابع یادگیری ماشین 

ارزیابی (پیش بینی) 

پیش بینی با استفاده از مدل های رگرسیون نصب شده evalMLMethod تابع. مشاهده لینک در linearRegression.

رگرسیون خطی تصادفی 

این تنظیم مقررات تابع جمع پیاده سازی روش گرادیان نزولی تصادفی با استفاده از مدل خطی و تابع از دست دادن مرتبه اول. استفاده evalMLMethod برای پیش بینی در داده های جدید.

رگرسیون لجستیک تصادفی 

این سرکوب مقررات عمومی تابع جمع پیاده سازی روش گرادیان نزولی برای مشکل طبقه بندی دودویی. استفاده evalMLMethod برای پیش بینی در داده های جدید.

Rating: 3.1 - 10 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆