توابع منطقی 

توابع منطقی قبول هر نوع عددی, اما بازگشت یک عدد توینت8 برابر 0 یا 1.

صفر به عنوان یک استدلال در نظر گرفته شده است “false,” در حالی که هر مقدار غیر صفر در نظر گرفته شده است “true”.

و, و اپراتور 

یا اپراتور 

نه, اپراتور نیست 

خور 

مقاله اصلی

Rating: 3 - 4 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆