توابع برای کار با نشانی های اینترنتی 

اطلاعات دقیق) 

طول می کشد یک UInt32 شماره. به عنوان یک نشانی اینترنتی 4 در اندی بزرگ تفسیر می کند. بازده یک رشته حاوی مربوطه آدرس IPv4 در قالب A. B. C. d (نقطه جدا کردن اعداد در شکل اعشاری).

مدت 4 ساعت) 

عملکرد معکوس ایپو4نومتوسترینگ. اگر نشانی اینترنتی4 دارای یک فرمت نامعتبر, باز می گردد 0.

اطلاعات دقیق) 

شبیه به IPv4NumToString اما با استفاده از \<url> به جای گذشته هشت تایی.

مثال:

SELECT
  IPv4NumToStringClassC(ClientIP) AS k,
  count() AS c
FROM test.hits
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
┌─k──────────────┬─────c─┐
│ 83.149.9.xxx  │ 26238 │
│ 217.118.81.xxx │ 26074 │
│ 213.87.129.xxx │ 25481 │
│ 83.149.8.xxx  │ 24984 │
│ 217.118.83.xxx │ 22797 │
│ 78.25.120.xxx │ 22354 │
│ 213.87.131.xxx │ 21285 │
│ 78.25.121.xxx │ 20887 │
│ 188.162.65.xxx │ 19694 │
│ 83.149.48.xxx │ 17406 │
└────────────────┴───────┘

از زمان استفاده ‘xxx’ بسیار غیر معمول است, این ممکن است در اینده تغییر. ما توصیه می کنیم که شما در قالب دقیق این قطعه تکیه نمی.

اطلاعات دقیق) 

یک رشته ثابت(16) مقدار حاوی نشانی اینترنتی6 را در قالب باینری می پذیرد. بازگرداندن یک رشته حاوی این نشانی در قالب متن.
نشانی های ایپو6-نقشه برداری ایپو4 خروجی در قالب هستند:: افف:111.222.33.44. مثالها:

SELECT IPv6NumToString(toFixedString(unhex('2A0206B8000000000000000000000011'), 16)) AS addr
┌─addr─────────┐
│ 2a02:6b8::11 │
└──────────────┘
SELECT
  IPv6NumToString(ClientIP6 AS k),
  count() AS c
FROM hits_all
WHERE EventDate = today() AND substring(ClientIP6, 1, 12) != unhex('00000000000000000000FFFF')
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
┌─IPv6NumToString(ClientIP6)──────────────┬─────c─┐
│ 2a02:2168:aaa:bbbb::2          │ 24695 │
│ 2a02:2698:abcd:abcd:abcd:abcd:8888:5555 │ 22408 │
│ 2a02:6b8:0:fff::ff           │ 16389 │
│ 2a01:4f8:111:6666::2          │ 16016 │
│ 2a02:2168:888:222::1          │ 15896 │
│ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:222      │ 14774 │
│ 2a02:8109:eee:ee:eeee:eeee:eeee:eeee  │ 14443 │
│ 2a02:810b:8888:888:8888:8888:8888:8888 │ 14345 │
│ 2a02:6b8:0:444:4444:4444:4444:4444   │ 14279 │
│ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:ffff     │ 13880 │
└─────────────────────────────────────────┴───────┘
SELECT
  IPv6NumToString(ClientIP6 AS k),
  count() AS c
FROM hits_all
WHERE EventDate = today()
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
┌─IPv6NumToString(ClientIP6)─┬──────c─┐
│ ::ffff:94.26.111.111    │ 747440 │
│ ::ffff:37.143.222.4    │ 529483 │
│ ::ffff:5.166.111.99    │ 317707 │
│ ::ffff:46.38.11.77     │ 263086 │
│ ::ffff:79.105.111.111   │ 186611 │
│ ::ffff:93.92.111.88    │ 176773 │
│ ::ffff:84.53.111.33    │ 158709 │
│ ::ffff:217.118.11.22    │ 154004 │
│ ::ffff:217.118.11.33    │ 148449 │
│ ::ffff:217.118.11.44    │ 148243 │
└────────────────────────────┴────────┘

مدت 6 ساعت) 

عملکرد معکوس ایپو6نومتوسترینگ. اگر نشانی اینترنتی6 دارای یک فرمت نامعتبر, یک رشته از بایت پوچ را برمی گرداند.
سحر و جادو می تواند بزرگ یا کوچک.

IPv4ToIPv6(x) 

طول می کشد یک UInt32 شماره. تفسیر به عنوان یک نشانی اینترنتی4 در اندی بزرگ. بازگرداندن یک FixedString(16) مقدار حاوی نشانی اینترنتی6 در قالب دودویی. مثالها:

SELECT IPv6NumToString(IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum('192.168.0.1'))) AS addr
┌─addr───────────────┐
│ ::ffff:192.168.0.1 │
└────────────────────┘

cutIPv6(x bytesToCutForIPv6, bytesToCutForIPv4) 

یک رشته ثابت(16) مقدار حاوی نشانی اینترنتی6 را در قالب باینری می پذیرد. بازگرداندن یک رشته حاوی نشانی از تعداد مشخصی از بایت حذف شده در قالب متن. به عنوان مثال:

WITH
  IPv6StringToNum('2001:0DB8:AC10:FE01:FEED:BABE:CAFE:F00D') AS ipv6,
  IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum('192.168.0.1')) AS ipv4
SELECT
  cutIPv6(ipv6, 2, 0),
  cutIPv6(ipv4, 0, 2)
┌─cutIPv6(ipv6, 2, 0)─────────────────┬─cutIPv6(ipv4, 0, 2)─┐
│ 2001:db8:ac10:fe01:feed:babe:cafe:0 │ ::ffff:192.168.0.0 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

IPv4CIDRToRange(ipv4, Cidr), 

قبول یک IPv4 و UInt8 ارزش شامل CIDR. یک تاپل را با دو لیگ4 حاوی محدوده پایین تر و محدوده بالاتر زیر شبکه باز کنید.

SELECT IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16)
┌─IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16)─┐
│ ('192.168.0.0','192.168.255.255')     │
└────────────────────────────────────────────┘

IPv6CIDRToRange(ipv6 Cidr), 

قبول یک IPv6 و UInt8 ارزش حاوی CIDR. یک تاپل را با دو ایپو6 حاوی محدوده پایین تر و محدوده بالاتر زیر شبکه باز کنید.

SELECT IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32);
┌─IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32)─┐
│ ('2001:db8::','2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff')        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

تایپه 4 (رشته) 

یک نام مستعار برای IPv4StringToNum() که طول می کشد یک شکل رشته ای از ایپو4 نشانی و ارزش را برمی گرداند IPv4 نوع باینری برابر با مقدار بازگشتی است IPv4StringToNum().

WITH
  '171.225.130.45' as IPv4_string
SELECT
  toTypeName(IPv4StringToNum(IPv4_string)),
  toTypeName(toIPv4(IPv4_string))
┌─toTypeName(IPv4StringToNum(IPv4_string))─┬─toTypeName(toIPv4(IPv4_string))─┐
│ UInt32                  │ IPv4              │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
WITH
  '171.225.130.45' as IPv4_string
SELECT
  hex(IPv4StringToNum(IPv4_string)),
  hex(toIPv4(IPv4_string))
┌─hex(IPv4StringToNum(IPv4_string))─┬─hex(toIPv4(IPv4_string))─┐
│ ABE1822D             │ ABE1822D         │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

تیپو6 (رشته) 

یک نام مستعار برای IPv6StringToNum() که طول می کشد یک شکل رشته ای از ایپو6 نشانی و ارزش را برمی گرداند IPv6 نوع باینری برابر با مقدار بازگشتی است IPv6StringToNum().

WITH
  '2001:438:ffff::407d:1bc1' as IPv6_string
SELECT
  toTypeName(IPv6StringToNum(IPv6_string)),
  toTypeName(toIPv6(IPv6_string))
┌─toTypeName(IPv6StringToNum(IPv6_string))─┬─toTypeName(toIPv6(IPv6_string))─┐
│ FixedString(16)             │ IPv6              │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
WITH
  '2001:438:ffff::407d:1bc1' as IPv6_string
SELECT
  hex(IPv6StringToNum(IPv6_string)),
  hex(toIPv6(IPv6_string))
┌─hex(IPv6StringToNum(IPv6_string))─┬─hex(toIPv6(IPv6_string))─────────┐
│ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

مقاله اصلی

Rating: 4 - 2 votes

Was this content helpful?
★★★★☆