توابع مقایسه 

توابع مقایسه همیشه بازگشت 0 یا 1 (اوینت8).

انواع زیر را می توان مقایسه کرد:

  • اعداد
  • رشته ها و رشته های ثابت
  • تاریخ
  • تاریخ با زمان

در هر گروه, اما نه بین گروه های مختلف.

مثلا, شما می توانید یک تاریخ را با یک رشته مقایسه نیست. شما مجبور به استفاده از یک تابع برای تبدیل رشته به یک تاریخ, و یا بالعکس.

رشته ها با بایت مقایسه. یک رشته کوتاه تر کوچکتر از همه رشته هایی است که با این کار شروع می شوند و شامل حداقل یک شخصیت دیگر می شوند.

برابر, = ب و = = ب اپراتور 

کار در حالت اضطراری, یک ! اپراتور = ب و \< > ب 

کمتر, \< اپراتور 

بیشتر, > اپراتور 

اطلاعات دقیق 

در حال بارگذاری 

مقاله اصلی

Rating: 2.2 - 13 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆