واژهنامهها 

فرهنگ لغت نقشه برداری است (key -> attributes) که مناسب برای انواع مختلفی از لیست مرجع است.

تاتر پشتیبانی از توابع خاص برای کار با لغت نامه است که می تواند در نمایش داده شد استفاده می شود. این ساده تر و موثر تر به استفاده از لغت نامه ها با توابع از یک است JOIN با جداول مرجع.

NULL ارزش ها را نمی توان در یک فرهنگ لغت ذخیره کرد.

پشتیبانی از کلیک:

مقاله اصلی

Rating: 2.3 - 3 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆