تنظیم 

مورد استفاده برای نیمه راست یک IN اصطلاح.

درجهبندی: 1 - 1 رای

این مطالب مفید بود?
★☆☆☆☆