عبارت 

عبارات برای نمایندگی لامبداها در توابع بالا سفارش استفاده می شود.

درجهبندی: 1 - 3 رای

این مطالب مفید بود?
★☆☆☆☆