UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64 

اعداد صحیح ثابت طول, با یا بدون نشانه.

محدوده اعضای هیات 

  • بین8- [-128 : 127]
  • اینتر16- [-32768 : 32767]
  • اینتر32 - [-2147483648: 2147483647]
  • اینتر64- [-9223372036854775808 : 9223372036854775807]

محدوده دانشگاه تهران 

  • توینت8- [0: 255]
  • اوینت16- [0: 65535]
  • اوینت32- [0: 4294967295]
  • اوت64 - [0: 18446744073709551615]

مقاله اصلی

Rating: 4.8 - 40 votes

Was this content helpful?
★★★★★