مقادیر بولی 

هیچ نوع جداگانه برای مقادیر بولی وجود دارد. استفاده از نوع اوینت8, محدود به ارزش 0 یا 1.

مقاله اصلی

Rating: 4.5 - 13 votes

Was this content helpful?
★★★★★