انواع داده ها 

تاتر می توانید انواع مختلف داده ها در سلول های جدول ذخیره کنید.

این بخش انواع داده های پشتیبانی شده و ملاحظات ویژه ای را برای استفاده و/یا در صورت وجود اجرا می کند.

مقاله اصلی

Rating: 1.7 - 84 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆