به روز رسانی کلیک 

اگر تاتر از بسته های دب نصب شد, اجرای دستورات زیر را بر روی سرور:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install clickhouse-client clickhouse-server
$ sudo service clickhouse-server restart

اگر شما نصب تاتر با استفاده از چیزی غیر از بسته های دب توصیه می شود, استفاده از روش به روز رسانی مناسب.

کلیک می کند به روز رسانی توزیع را پشتیبانی نمی کند. این عملیات باید به صورت متوالی در هر سرور جداگانه انجام شود. هنوز تمام سرور بر روی یک خوشه به طور همزمان به روز رسانی نیست, یا خوشه برای برخی از زمان در دسترس نخواهد بود.

Rating: 2.8 - 14 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆