پارامترهای پیکربندی سرور 

این بخش شامل شرح تنظیمات سرور است که نمی تواند در سطح جلسه یا پرس و جو تغییر کند.

این تنظیمات در ذخیره می شود config.xml فایل بر روی سرور کلیک.

تنظیمات دیگر در توصیف “تنظیمات” بخش.

قبل از مطالعه تنظیمات, خواندن پروندههای پیکربندی بخش و توجه داشته باشید استفاده از تعویض ( incl و optional صفات).

درجهبندی: 1 - 1 رای

این مطالب مفید بود?
★☆☆☆☆