چگونه برای تست سخت افزار خود را با کلیک 

با این آموزش شما می توانید اجرا پایه ClickHouse آزمون عملکرد بر روی هر سرور بدون نصب و راه اندازی ClickHouse بسته است.

 1. برو به “commits” صفحه: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/commits/master

 2. با کلیک بر روی اولین علامت چک سبز یا صلیب قرمز با سبز “ClickHouse Build Check” و با کلیک بر روی “Details” لینک نزدیک “ClickHouse Build Check”. چنین لینک در برخی از مرتکب وجود دارد, برای مثال مرتکب با اسناد و مدارک. در این مورد, را انتخاب کنید نزدیکترین ارتکاب داشتن این لینک.

 3. رونوشت از پیوند به “clickhouse” دودویی برای amd64 یا aarch64.

 4. به سرور بروید و با استفاده از ابزار دانلود کنید:

 # For amd64:
 wget https://clickhouse-builds.s3.yandex.net/0/00ba767f5d2a929394ea3be193b1f79074a1c4bc/1578163263_binary/clickhouse
 # For aarch64:
 wget https://clickhouse-builds.s3.yandex.net/0/00ba767f5d2a929394ea3be193b1f79074a1c4bc/1578161264_binary/clickhouse
 # Then do:
 chmod a+x clickhouse
 1. دانلود تنظیمات:
 wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/programs/server/config.xml
 wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/programs/server/users.xml
 mkdir config.d
 wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/programs/server/config.d/path.xml -O config.d/path.xml
 wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/programs/server/config.d/log_to_console.xml -O config.d/log_to_console.xml
 1. دانلود فایل معیار:
 wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/benchmark/clickhouse/benchmark-new.sh
 chmod a+x benchmark-new.sh
 wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/benchmark/clickhouse/queries.sql
 1. دانلود داده های تست با توجه به یاندکسمجموعه داده های متریکا دستورالعمل (“hits” جدول حاوی 100 میلیون ردیف).
 wget https://clickhouse-datasets.s3.yandex.net/hits/partitions/hits_100m_obfuscated_v1.tar.xz
 tar xvf hits_100m_obfuscated_v1.tar.xz -C .
 mv hits_100m_obfuscated_v1/* .
 1. اجرای کارساز:
 ./clickhouse server
 1. داده ها را بررسی کنید: در ترمینال دیگر به سرور مراجعه کنید
 ./clickhouse client --query "SELECT count() FROM hits_100m_obfuscated"
 100000000
 1. ویرایش benchmark-new.sh تغییر clickhouse-client به ./clickhouse client و اضافه کردن –-max_memory_usage 100000000000 پارامتر.
 mcedit benchmark-new.sh
 1. اجرای معیار:
 ./benchmark-new.sh hits_100m_obfuscated
 1. ارسال اعداد و اطلاعات در مورد پیکربندی سخت افزار خود را به [email protected]

همه نتایج در اینجا منتشر شده: https://clickhouse.فناوری / معیار / سخت افزار/

Rating: 5 - 3 votes

Was this content helpful?
★★★★★