پروفایل پرس و جو نمونه برداری 

فاحشه خانه اجرا می شود نمونه برداری پیشفیلتر که اجازه می دهد تجزیه و تحلیل اجرای پرس و جو. با استفاده از نیمرخ شما می توانید روال کد منبع که اغلب در طول اجرای پرس و جو استفاده پیدا. شما می توانید زمان پردازنده و دیوار ساعت زمان صرف شده از جمله زمان بیکار ردیابی.

برای استفاده از پروفیل:

 • برپایی _قطع بخش پیکربندی سرور.

  در این بخش پیکربندی _قطع جدول سیستم حاوی نتایج حاصل از عملکرد پیشفیلتر. این است که به طور پیش فرض پیکربندی شده است. به یاد داشته باشید که داده ها در این جدول تنها برای یک سرور در حال اجرا معتبر است. پس از راه اندازی مجدد سرور, تاتر تمیز نمی کند تا جدول و تمام نشانی حافظه مجازی ذخیره شده ممکن است نامعتبر.

 • برپایی ایران در تهران یا جستجو تنظیمات. هر دو تنظیمات را می توان به طور همزمان استفاده کرد.

  این تنظیمات به شما اجازه پیکربندی تایمر پیشفیلتر. همانطور که این تنظیمات جلسه هستند, شما می توانید فرکانس نمونه برداری های مختلف برای کل سرور از, کاربران فردی و یا پروفایل های کاربر, برای جلسه تعاملی خود را, و برای هر پرس و جو فردی.

فرکانس نمونه گیری به طور پیش فرض یک نمونه در هر ثانیه است و هر دو پردازنده و تایمر واقعی را فعال کنید. این فرکانس اجازه می دهد تا اطلاعات کافی در مورد خوشه کلیک کنید. همزمان, کار با این فرکانس, پیشفیلتر می کند عملکرد سرور کلیک را تحت تاثیر قرار نمی. اگر شما نیاز به مشخصات هر پرس و جو فردی سعی کنید به استفاده از فرکانس نمونه برداری بالاتر است.

برای تجزیه و تحلیل trace_log جدول سیستم:

 • نصب clickhouse-common-static-dbg بسته ببینید نصب از بسته های دب.

 • اجازه توابع درون گرایی توسط اجازه دادن به _فعال کردن اختلال در عملکرد تنظیمات.

  به دلایل امنیتی, توابع درون گرایی به طور پیش فرض غیر فعال.

 • استفاده از addressToLine, addressToSymbol و demangle توابع درون گرایی برای گرفتن نام تابع و موقعیت خود را در کد کلیک کنید. برای دریافت یک پروفایل برای برخی از پرس و جو, شما نیاز به جمع داده ها از trace_log جدول شما می توانید داده ها را با توابع فردی یا کل ردیابی پشته جمع کنید.

اگر شما نیاز به تجسم trace_log اطلاعات را امتحان کنید شق و سرعت سنج.

مثال 

در این مثال ما:

 • پالایش trace_log داده ها توسط یک شناسه پرس و جو و تاریخ جاری.

 • جمع توسط ردیابی پشته.

 • با استفاده از توابع درون گرایی, ما یک گزارش از دریافت:

  • نام نمادها و توابع کد منبع مربوطه.
  • محل کد منبع از این توابع.
SELECT
  count(),
  arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n  ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM system.trace_log
WHERE (query_id = 'ebca3574-ad0a-400a-9cbc-dca382f5998c') AND (event_date = today())
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
Row 1:
──────
count(): 6344
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


read

DB::ReadBufferFromFileDescriptor::nextImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBufferFromFileDescriptor.cpp:56
DB::CompressedReadBufferBase::readCompressedData(unsigned long&, unsigned long&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBuffer.h:54
DB::CompressedReadBufferFromFile::nextImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Compression/CompressedReadBufferFromFile.cpp:22
DB::CompressedReadBufferFromFile::seek(unsigned long, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Compression/CompressedReadBufferFromFile.cpp:63
DB::MergeTreeReaderStream::seekToMark(unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReaderStream.cpp:200
std::_Function_handler<DB::ReadBuffer* (std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&), DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)::{lambda(bool)#1}::operator()(bool) const::{lambda(std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&)#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&, std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:212
DB::IDataType::deserializeBinaryBulkWithMultipleStreams(DB::IColumn&, unsigned long, DB::IDataType::DeserializeBinaryBulkSettings&, std::shared_ptr<DB::IDataType::DeserializeBinaryBulkState>&) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/std_function.h:690
DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:232
DB::MergeTreeReader::readRows(unsigned long, bool, unsigned long, DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:111
DB::MergeTreeRangeReader::DelayedStream::finalize(DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:35
DB::MergeTreeRangeReader::continueReadingChain(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:219
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:487
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 2:
──────
count(): 3295
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


__pthread_cond_wait

std::condition_variable::wait(std::unique_lock<std::mutex>&)
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/src/c++11/../../../../../gcc-9.1.0/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:55
Poco::Semaphore::wait()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../contrib/poco/Foundation/src/Semaphore.cpp:61
DB::UnionBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/x86_64-pc-linux-gnu/bits/gthr-default.h:748
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Core/Block.h:90
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::LimitBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::AsynchronousBlockInputStream::calculate()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
std::_Function_handler<void (), DB::AsynchronousBlockInputStream::next()::{lambda()#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:551
ThreadPoolImpl<ThreadFromGlobalPool>::worker(std::_List_iterator<ThreadFromGlobalPool>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/x86_64-pc-linux-gnu/bits/gthr-default.h:748
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<ThreadPoolImpl<ThreadFromGlobalPool>::scheduleImpl<void>(std::function<void ()>, int, std::optional<unsigned long>)::{lambda()#3}>(ThreadPoolImpl<ThreadFromGlobalPool>::scheduleImpl<void>(std::function<void ()>, int, std::optional<unsigned long>)::{lambda()#3}&&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/ThreadPool.h:146
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 3:
──────
count(): 1978
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


DB::VolnitskyBase<true, true, DB::StringSearcher<true, true> >::search(unsigned char const*, unsigned long) const
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::MatchImpl<true, false>::vector_constant(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::FunctionsStringSearch<DB::MatchImpl<true, false>, DB::NameLike>::executeImpl(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::PreparedFunctionImpl::execute(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Functions/IFunction.cpp:464
DB::ExpressionAction::execute(DB::Block&, bool) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::ExpressionActions::execute(DB::Block&, bool) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Interpreters/ExpressionActions.cpp:739
DB::MergeTreeRangeReader::executePrewhereActionsAndFilterColumns(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:660
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:546
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 4:
──────
count(): 1913
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


DB::VolnitskyBase<true, true, DB::StringSearcher<true, true> >::search(unsigned char const*, unsigned long) const
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::MatchImpl<true, false>::vector_constant(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::FunctionsStringSearch<DB::MatchImpl<true, false>, DB::NameLike>::executeImpl(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::PreparedFunctionImpl::execute(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Functions/IFunction.cpp:464
DB::ExpressionAction::execute(DB::Block&, bool) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::ExpressionActions::execute(DB::Block&, bool) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Interpreters/ExpressionActions.cpp:739
DB::MergeTreeRangeReader::executePrewhereActionsAndFilterColumns(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:660
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:546
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 5:
──────
count(): 1672
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


DB::VolnitskyBase<true, true, DB::StringSearcher<true, true> >::search(unsigned char const*, unsigned long) const
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::MatchImpl<true, false>::vector_constant(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::FunctionsStringSearch<DB::MatchImpl<true, false>, DB::NameLike>::executeImpl(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::PreparedFunctionImpl::execute(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Functions/IFunction.cpp:464
DB::ExpressionAction::execute(DB::Block&, bool) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::ExpressionActions::execute(DB::Block&, bool) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Interpreters/ExpressionActions.cpp:739
DB::MergeTreeRangeReader::executePrewhereActionsAndFilterColumns(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:660
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:546
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 6:
──────
count(): 1531
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


read

DB::ReadBufferFromFileDescriptor::nextImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBufferFromFileDescriptor.cpp:56
DB::CompressedReadBufferBase::readCompressedData(unsigned long&, unsigned long&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBuffer.h:54
DB::CompressedReadBufferFromFile::nextImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Compression/CompressedReadBufferFromFile.cpp:22
void DB::deserializeBinarySSE2<4>(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::ReadBuffer&, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBuffer.h:53
DB::DataTypeString::deserializeBinaryBulk(DB::IColumn&, DB::ReadBuffer&, unsigned long, double) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataTypes/DataTypeString.cpp:202
DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:232
DB::MergeTreeReader::readRows(unsigned long, bool, unsigned long, DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:111
DB::MergeTreeRangeReader::DelayedStream::finalize(DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:35
DB::MergeTreeRangeReader::startReadingChain(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:219
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 7:
──────
count(): 1034
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


DB::VolnitskyBase<true, true, DB::StringSearcher<true, true> >::search(unsigned char const*, unsigned long) const
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::MatchImpl<true, false>::vector_constant(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::FunctionsStringSearch<DB::MatchImpl<true, false>, DB::NameLike>::executeImpl(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::PreparedFunctionImpl::execute(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Functions/IFunction.cpp:464
DB::ExpressionAction::execute(DB::Block&, bool) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::ExpressionActions::execute(DB::Block&, bool) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Interpreters/ExpressionActions.cpp:739
DB::MergeTreeRangeReader::executePrewhereActionsAndFilterColumns(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:660
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:546
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 8:
──────
count(): 989
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


__lll_lock_wait

pthread_mutex_lock

DB::MergeTreeReaderStream::loadMarks()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/std_mutex.h:103
DB::MergeTreeReaderStream::MergeTreeReaderStream(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> > const&, DB::MarkCache*, bool, DB::UncompressedCache*, unsigned long, unsigned long, unsigned long, DB::MergeTreeIndexGranularityInfo const*, std::function<void (DB::ReadBufferFromFileBase::ProfileInfo)> const&, int)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReaderStream.cpp:107
std::_Function_handler<void (std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&), DB::MergeTreeReader::addStreams(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, std::function<void (DB::ReadBufferFromFileBase::ProfileInfo)> const&, int)::{lambda(std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&)#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&, std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_ptr.h:147
DB::MergeTreeReader::addStreams(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, std::function<void (DB::ReadBufferFromFileBase::ProfileInfo)> const&, int)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::MergeTreeReader::MergeTreeReader(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::shared_ptr<DB::MergeTreeDataPart const> const&, DB::NamesAndTypesList const&, DB::UncompressedCache*, DB::MarkCache*, bool, DB::MergeTreeData const&, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> > const&, unsigned long, unsigned long, std::map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, double, std::less<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, double> > > const&, std::function<void (DB::ReadBufferFromFileBase::ProfileInfo)> const&, int)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_list.h:303
DB::MergeTreeThreadSelectBlockInputStream::getNewTask()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/std_function.h:259
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:54
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 9:
───────
count(): 779
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


void DB::deserializeBinarySSE2<4>(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::ReadBuffer&, unsigned long)
  /usr/local/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.1.0/include/emmintrin.h:727
DB::DataTypeString::deserializeBinaryBulk(DB::IColumn&, DB::ReadBuffer&, unsigned long, double) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataTypes/DataTypeString.cpp:202
DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:232
DB::MergeTreeReader::readRows(unsigned long, bool, unsigned long, DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:111
DB::MergeTreeRangeReader::DelayedStream::finalize(DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:35
DB::MergeTreeRangeReader::startReadingChain(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:219
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 10:
───────
count(): 666
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


void DB::deserializeBinarySSE2<4>(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::ReadBuffer&, unsigned long)
  /usr/local/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.1.0/include/emmintrin.h:727
DB::DataTypeString::deserializeBinaryBulk(DB::IColumn&, DB::ReadBuffer&, unsigned long, double) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataTypes/DataTypeString.cpp:202
DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:232
DB::MergeTreeReader::readRows(unsigned long, bool, unsigned long, DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:111
DB::MergeTreeRangeReader::DelayedStream::finalize(DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:35
DB::MergeTreeRangeReader::startReadingChain(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:219
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone

Rating: 1.7 - 9 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆