کتابخانه های مشتری شخص ثالث

سلب مسئولیت

Yandex نه حفظ کتابخانه ها در زیر ذکر شده و نشده انجام هر آزمایش های گسترده ای برای اطمینان از کیفیت آنها.

ما این کتابخانه ها را تست نکردیم. آنها به صورت تصادفی انتخاب شده اند.