بنچمارک Star Schema

از لینک روبرو dbgen رو کامپایل کنید. https://github.com/vadimtk/ssb-dbgen

git clone [email protected]:vadimtk/ssb-dbgen.git
cd ssb-dbgen
make

در هنگام پردازش چند warnings نمایش داده می شود که مشکلی نیست و طبیعی است.

dbgen و dists.dss را در یک جا با 800 گیگابایت فضای حالی دیسک قرار دهید.

تولید داده ها:

./dbgen -s 1000 -T c
./dbgen -s 1000 -T l

ساخت جداول در ClickHouse

CREATE TABLE lineorder (
    LO_ORDERKEY       UInt32,
    LO_LINENUMBER      UInt8,
    LO_CUSTKEY       UInt32,
    LO_PARTKEY       UInt32,
    LO_SUPPKEY       UInt32,
    LO_ORDERDATE      Date,
    LO_ORDERPRIORITY    String,
    LO_SHIPPRIORITY     UInt8,
    LO_QUANTITY       UInt8,
    LO_EXTENDEDPRICE    UInt32,
    LO_ORDTOTALPRICE    UInt32,
    LO_DISCOUNT       UInt8,
    LO_REVENUE       UInt32,
    LO_SUPPLYCOST      UInt32,
    LO_TAX         UInt8,
    LO_COMMITDATE      Date,
    LO_SHIPMODE       String
)Engine=MergeTree(LO_ORDERDATE,(LO_ORDERKEY,LO_LINENUMBER,LO_ORDERDATE),8192);

CREATE TABLE customer (
    C_CUSTKEY    UInt32,
    C_NAME     String,
    C_ADDRESS    String,
    C_CITY     String,
    C_NATION    String,
    C_REGION    String,
    C_PHONE     String,
    C_MKTSEGMENT  String,
    C_FAKEDATE   Date
)Engine=MergeTree(C_FAKEDATE,(C_CUSTKEY,C_FAKEDATE),8192);

CREATE TABLE part (
    P_PARTKEY    UInt32,
    P_NAME     String,
    P_MFGR     String,
    P_CATEGORY   String,
    P_BRAND     String,
    P_COLOR     String,
    P_TYPE     String,
    P_SIZE     UInt8,
    P_CONTAINER   String,
    P_FAKEDATE   Date
)Engine=MergeTree(P_FAKEDATE,(P_PARTKEY,P_FAKEDATE),8192);

CREATE TABLE lineorderd AS lineorder ENGINE = Distributed(perftest_3shards_1replicas, default, lineorder, rand());
CREATE TABLE customerd AS customer ENGINE = Distributed(perftest_3shards_1replicas, default, customer, rand());
CREATE TABLE partd AS part ENGINE = Distributed(perftest_3shards_1replicas, default, part, rand());

برای تست بر روی یک سرور، فقط از جداول MergeTree استفاده کنید. برای تست توزیع شده، شما نیاز به کانفیگ perftest_3shards_1replicas در فایل کانفیگ را دارید. در ادامه جداول MergeTree را در هر سرور ایجاد کنید و موارد بالا را توزیع کنید.

دانلود داده ها (تغییر customer به customerd در نسخه ی توزیع شده):

cat customer.tbl | sed 's/$/2000-01-01/' | clickhouse-client --query "INSERT INTO customer FORMAT CSV"
cat lineorder.tbl | clickhouse-client --query "INSERT INTO lineorder FORMAT CSV"