بنچمارک AMPLab Big Data

ببینید https://amplab.cs.berkeley.edu/benchmark/

با یک اکانت مجانی در https://aws.amazon.com ثبت نام کنید. شما نیاز به ایمیل، شماره تلفن و credit card دارید. یک Access key جدید از https://console.aws.amazon.com/iam/home?nc2=h_m_sc#security_credential دریافت کنید.

در کنسول این دستورات را وارد کنید:

sudo apt-get install s3cmd
mkdir tiny; cd tiny;
s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/tiny/ .
cd ..
mkdir 1node; cd 1node;
s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/1node/ .
cd ..
mkdir 5nodes; cd 5nodes;
s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/5nodes/ .
cd ..

این query های ClickHouse را اجرا کنید:

CREATE TABLE rankings_tiny
(
  pageURL String,
  pageRank UInt32,
  avgDuration UInt32
) ENGINE = Log;

CREATE TABLE uservisits_tiny
(
  sourceIP String,
  destinationURL String,
  visitDate Date,
  adRevenue Float32,
  UserAgent String,
  cCode FixedString(3),
  lCode FixedString(6),
  searchWord String,
  duration UInt32
) ENGINE = MergeTree(visitDate, visitDate, 8192);

CREATE TABLE rankings_1node
(
  pageURL String,
  pageRank UInt32,
  avgDuration UInt32
) ENGINE = Log;

CREATE TABLE uservisits_1node
(
  sourceIP String,
  destinationURL String,
  visitDate Date,
  adRevenue Float32,
  UserAgent String,
  cCode FixedString(3),
  lCode FixedString(6),
  searchWord String,
  duration UInt32
) ENGINE = MergeTree(visitDate, visitDate, 8192);

CREATE TABLE rankings_5nodes_on_single
(
  pageURL String,
  pageRank UInt32,
  avgDuration UInt32
) ENGINE = Log;

CREATE TABLE uservisits_5nodes_on_single
(
  sourceIP String,
  destinationURL String,
  visitDate Date,
  adRevenue Float32,
  UserAgent String,
  cCode FixedString(3),
  lCode FixedString(6),
  searchWord String,
  duration UInt32
) ENGINE = MergeTree(visitDate, visitDate, 8192);

به کنسول برگردید و دستورات زیر را مجددا اجرا کنید:

for i in tiny/rankings/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO rankings_tiny FORMAT CSV"; done
for i in tiny/uservisits/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO uservisits_tiny FORMAT CSV"; done
for i in 1node/rankings/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO rankings_1node FORMAT CSV"; done
for i in 1node/uservisits/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO uservisits_1node FORMAT CSV"; done
for i in 5nodes/rankings/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO rankings_5nodes_on_single FORMAT CSV"; done
for i in 5nodes/uservisits/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO uservisits_5nodes_on_single FORMAT CSV"; done

query های گرفتن data sample

SELECT pageURL, pageRank FROM rankings_1node WHERE pageRank > 1000

SELECT substring(sourceIP, 1, 8), sum(adRevenue) FROM uservisits_1node GROUP BY substring(sourceIP, 1, 8)

SELECT
  sourceIP,
  sum(adRevenue) AS totalRevenue,
  avg(pageRank) AS pageRank
FROM rankings_1node ALL INNER JOIN
(
  SELECT
    sourceIP,
    destinationURL AS pageURL,
    adRevenue
  FROM uservisits_1node
  WHERE (visitDate > '1980-01-01') AND (visitDate < '1980-04-01')
) USING pageURL
GROUP BY sourceIP
ORDER BY totalRevenue DESC
LIMIT 1