به موقع 

این مجموعه داده را می توان به دو روش دریافت کرد:

 • واردات از دادههای خام
 • دانلود پارتیشن های تهیه شده

واردات از دادههای خام 

بارگیری داده ها:

for s in `seq 1987 2018`
do
for m in `seq 1 12`
do
wget https://transtats.bts.gov/PREZIP/On_Time_Reporting_Carrier_On_Time_Performance_1987_present_${s}_${m}.zip
done
done

(از https://github.com/Percona-Lab/ontime-airline-performance/blob/master/download.sh )

ایجاد یک جدول:

CREATE TABLE `ontime` (
 `Year` UInt16,
 `Quarter` UInt8,
 `Month` UInt8,
 `DayofMonth` UInt8,
 `DayOfWeek` UInt8,
 `FlightDate` Date,
 `UniqueCarrier` FixedString(7),
 `AirlineID` Int32,
 `Carrier` FixedString(2),
 `TailNum` String,
 `FlightNum` String,
 `OriginAirportID` Int32,
 `OriginAirportSeqID` Int32,
 `OriginCityMarketID` Int32,
 `Origin` FixedString(5),
 `OriginCityName` String,
 `OriginState` FixedString(2),
 `OriginStateFips` String,
 `OriginStateName` String,
 `OriginWac` Int32,
 `DestAirportID` Int32,
 `DestAirportSeqID` Int32,
 `DestCityMarketID` Int32,
 `Dest` FixedString(5),
 `DestCityName` String,
 `DestState` FixedString(2),
 `DestStateFips` String,
 `DestStateName` String,
 `DestWac` Int32,
 `CRSDepTime` Int32,
 `DepTime` Int32,
 `DepDelay` Int32,
 `DepDelayMinutes` Int32,
 `DepDel15` Int32,
 `DepartureDelayGroups` String,
 `DepTimeBlk` String,
 `TaxiOut` Int32,
 `WheelsOff` Int32,
 `WheelsOn` Int32,
 `TaxiIn` Int32,
 `CRSArrTime` Int32,
 `ArrTime` Int32,
 `ArrDelay` Int32,
 `ArrDelayMinutes` Int32,
 `ArrDel15` Int32,
 `ArrivalDelayGroups` Int32,
 `ArrTimeBlk` String,
 `Cancelled` UInt8,
 `CancellationCode` FixedString(1),
 `Diverted` UInt8,
 `CRSElapsedTime` Int32,
 `ActualElapsedTime` Int32,
 `AirTime` Int32,
 `Flights` Int32,
 `Distance` Int32,
 `DistanceGroup` UInt8,
 `CarrierDelay` Int32,
 `WeatherDelay` Int32,
 `NASDelay` Int32,
 `SecurityDelay` Int32,
 `LateAircraftDelay` Int32,
 `FirstDepTime` String,
 `TotalAddGTime` String,
 `LongestAddGTime` String,
 `DivAirportLandings` String,
 `DivReachedDest` String,
 `DivActualElapsedTime` String,
 `DivArrDelay` String,
 `DivDistance` String,
 `Div1Airport` String,
 `Div1AirportID` Int32,
 `Div1AirportSeqID` Int32,
 `Div1WheelsOn` String,
 `Div1TotalGTime` String,
 `Div1LongestGTime` String,
 `Div1WheelsOff` String,
 `Div1TailNum` String,
 `Div2Airport` String,
 `Div2AirportID` Int32,
 `Div2AirportSeqID` Int32,
 `Div2WheelsOn` String,
 `Div2TotalGTime` String,
 `Div2LongestGTime` String,
 `Div2WheelsOff` String,
 `Div2TailNum` String,
 `Div3Airport` String,
 `Div3AirportID` Int32,
 `Div3AirportSeqID` Int32,
 `Div3WheelsOn` String,
 `Div3TotalGTime` String,
 `Div3LongestGTime` String,
 `Div3WheelsOff` String,
 `Div3TailNum` String,
 `Div4Airport` String,
 `Div4AirportID` Int32,
 `Div4AirportSeqID` Int32,
 `Div4WheelsOn` String,
 `Div4TotalGTime` String,
 `Div4LongestGTime` String,
 `Div4WheelsOff` String,
 `Div4TailNum` String,
 `Div5Airport` String,
 `Div5AirportID` Int32,
 `Div5AirportSeqID` Int32,
 `Div5WheelsOn` String,
 `Div5TotalGTime` String,
 `Div5LongestGTime` String,
 `Div5WheelsOff` String,
 `Div5TailNum` String
) ENGINE = MergeTree
PARTITION BY Year
ORDER BY (Carrier, FlightDate)
SETTINGS index_granularity = 8192;

بارگیری داده:

$ for i in *.zip; do echo $i; unzip -cq $i '*.csv' | sed 's/\.00//g' | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO ontime FORMAT CSVWithNames"; done

دانلود پارتیشن های تهیه شده 

$ curl -O https://clickhouse-datasets.s3.yandex.net/ontime/partitions/ontime.tar
$ tar xvf ontime.tar -C /var/lib/clickhouse # path to ClickHouse data directory
$ # check permissions of unpacked data, fix if required
$ sudo service clickhouse-server restart
$ clickhouse-client --query "select count(*) from datasets.ontime"

نمایش داده شد 

Q0.

SELECT avg(c1)
FROM
(
  SELECT Year, Month, count(*) AS c1
  FROM ontime
  GROUP BY Year, Month
);

Q1. تعداد پرواز در روز از سال 2000 تا 2008

SELECT DayOfWeek, count(*) AS c
FROM ontime
WHERE Year>=2000 AND Year<=2008
GROUP BY DayOfWeek
ORDER BY c DESC;

Q2. تعداد پروازهای تاخیر بیش از 10 دقیقه, گروه بندی شده توسط روز هفته, برای 2000-2008

SELECT DayOfWeek, count(*) AS c
FROM ontime
WHERE DepDelay>10 AND Year>=2000 AND Year<=2008
GROUP BY DayOfWeek
ORDER BY c DESC;

پرسش 3 تعداد تاخیر در فرودگاه برای 2000-2008

SELECT Origin, count(*) AS c
FROM ontime
WHERE DepDelay>10 AND Year>=2000 AND Year<=2008
GROUP BY Origin
ORDER BY c DESC
LIMIT 10;

پرسش4. تعداد تاخیر توسط حامل برای 2007

SELECT Carrier, count(*)
FROM ontime
WHERE DepDelay>10 AND Year=2007
GROUP BY Carrier
ORDER BY count(*) DESC;

پرسش 5 درصد تاخیر توسط حامل برای 2007

SELECT Carrier, c, c2, c*100/c2 as c3
FROM
(
  SELECT
    Carrier,
    count(*) AS c
  FROM ontime
  WHERE DepDelay>10
    AND Year=2007
  GROUP BY Carrier
)
JOIN
(
  SELECT
    Carrier,
    count(*) AS c2
  FROM ontime
  WHERE Year=2007
  GROUP BY Carrier
) USING Carrier
ORDER BY c3 DESC;

نسخه بهتر از پرس و جو همان:

SELECT Carrier, avg(DepDelay>10)*100 AS c3
FROM ontime
WHERE Year=2007
GROUP BY Carrier
ORDER BY c3 DESC

س6 درخواست قبلی برای طیف وسیع تری از سال 2000-2008

SELECT Carrier, c, c2, c*100/c2 as c3
FROM
(
  SELECT
    Carrier,
    count(*) AS c
  FROM ontime
  WHERE DepDelay>10
    AND Year>=2000 AND Year<=2008
  GROUP BY Carrier
)
JOIN
(
  SELECT
    Carrier,
    count(*) AS c2
  FROM ontime
  WHERE Year>=2000 AND Year<=2008
  GROUP BY Carrier
) USING Carrier
ORDER BY c3 DESC;

نسخه بهتر از پرس و جو همان:

SELECT Carrier, avg(DepDelay>10)*100 AS c3
FROM ontime
WHERE Year>=2000 AND Year<=2008
GROUP BY Carrier
ORDER BY c3 DESC;

پرسش 7 درصد پرواز به تاخیر افتاد برای بیش از 10 دقیقه, به سال

SELECT Year, c1/c2
FROM
(
  select
    Year,
    count(*)*100 as c1
  from ontime
  WHERE DepDelay>10
  GROUP BY Year
)
JOIN
(
  select
    Year,
    count(*) as c2
  from ontime
  GROUP BY Year
) USING (Year)
ORDER BY Year;

نسخه بهتر از پرس و جو همان:

SELECT Year, avg(DepDelay>10)*100
FROM ontime
GROUP BY Year
ORDER BY Year;

س8 محبوب ترین مقصد توسط تعدادی از شهرستانها به طور مستقیم متصل برای محدوده های مختلف سال

SELECT DestCityName, uniqExact(OriginCityName) AS u
FROM ontime
WHERE Year >= 2000 and Year <= 2010
GROUP BY DestCityName
ORDER BY u DESC LIMIT 10;

Q9.

SELECT Year, count(*) AS c1
FROM ontime
GROUP BY Year;

Q10.

SELECT
  min(Year), max(Year), Carrier, count(*) AS cnt,
  sum(ArrDelayMinutes>30) AS flights_delayed,
  round(sum(ArrDelayMinutes>30)/count(*),2) AS rate
FROM ontime
WHERE
  DayOfWeek NOT IN (6,7) AND OriginState NOT IN ('AK', 'HI', 'PR', 'VI')
  AND DestState NOT IN ('AK', 'HI', 'PR', 'VI')
  AND FlightDate < '2010-01-01'
GROUP by Carrier
HAVING cnt>100000 and max(Year)>1990
ORDER by rate DESC
LIMIT 1000;

پاداش:

SELECT avg(cnt)
FROM
(
  SELECT Year,Month,count(*) AS cnt
  FROM ontime
  WHERE DepDel15=1
  GROUP BY Year,Month
);

SELECT avg(c1) FROM
(
  SELECT Year,Month,count(*) AS c1
  FROM ontime
  GROUP BY Year,Month
);

SELECT DestCityName, uniqExact(OriginCityName) AS u
FROM ontime
GROUP BY DestCityName
ORDER BY u DESC
LIMIT 10;

SELECT OriginCityName, DestCityName, count() AS c
FROM ontime
GROUP BY OriginCityName, DestCityName
ORDER BY c DESC
LIMIT 10;

SELECT OriginCityName, count() AS c
FROM ontime
GROUP BY OriginCityName
ORDER BY c DESC
LIMIT 10;

این تست عملکرد توسط وادیم تکچنکو ایجاد شد. ببینید:

مقاله اصلی

Rating: 4 - 4 votes

Was this content helpful?
★★★★☆