خالی 

هنگام نوشتن به یک جدول تهی, داده نادیده گرفته شده است. هنگام خواندن از یک جدول تهی, پاسخ خالی است.

با این حال, شما می توانید یک نمایش تحقق در یک جدول تهی ایجاد. بنابراین داده های نوشته شده به جدول در نظر به پایان خواهد رسید.

مقاله اصلی

Rating: 4 - 5 votes

Was this content helpful?
★★★★☆