ادغام 

این Merge موتور (با اشتباه گرفته شود MergeTree) اطلاعات خود را ذخیره نمی, اما اجازه می دهد تا خواندن از هر تعداد از جداول دیگر به طور همزمان.
خواندن به طور خودکار موازی. نوشتن به یک جدول پشتیبانی نمی شود. هنگام خواندن, شاخص جداول که در واقع در حال خواندن استفاده می شود, در صورتی که وجود داشته باشد.
این Merge موتور می پذیرد پارامترهای: نام پایگاه داده و یک عبارت منظم برای جداول.

مثال:

Merge(hits, '^WatchLog')

داده خواهد شد از جداول در خواندن hits پایگاه داده است که نام هایی که مطابقت با عبارت منظم ‘^WatchLog’.

به جای نام پایگاه داده, شما می توانید یک عبارت ثابت است که یک رشته را برمی گرداند استفاده. به عنوان مثال, currentDatabase().

Regular expressions — شماره 2 (پشتیبانی از یک زیر مجموعه از مدار چاپی), حساس به حروف.
یادداشت ها در مورد فرار نمادها در عبارات منظم در “match” بخش.

هنگام انتخاب جداول برای خواندن Merge جدول خود را انتخاب نخواهد شد, حتی اگر منطبق عبارت منظم. این است که برای جلوگیری از حلقه.
ممکن است که به ایجاد دو Merge جداول که بی وقفه سعی خواهد کرد به خواندن داده های هر یک از دیگران, اما این یک ایده خوب نیست.

راه معمولی برای استفاده از Merge موتور برای کار با تعداد زیادی از TinyLog جداول به عنوان اگر با یک جدول واحد.

مثال 2:

بیایید می گویند شما باید یک جدول (WatchLog_old) و تصمیم به تغییر پارتیشن بندی بدون حرکت داده ها به یک جدول جدید (WatchLog_new) و شما نیاز به مراجعه به داده ها از هر دو جدول.

CREATE TABLE WatchLog_old(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)
ENGINE=MergeTree(date, (UserId, EventType), 8192);
INSERT INTO WatchLog_old VALUES ('2018-01-01', 1, 'hit', 3);

CREATE TABLE WatchLog_new(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)
ENGINE=MergeTree PARTITION BY date ORDER BY (UserId, EventType) SETTINGS index_granularity=8192;
INSERT INTO WatchLog_new VALUES ('2018-01-02', 2, 'hit', 3);

CREATE TABLE WatchLog as WatchLog_old ENGINE=Merge(currentDatabase(), '^WatchLog');

SELECT *
FROM WatchLog
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-01 │   1 │ hit    │  3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-02 │   2 │ hit    │  3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘

ستونهای مجازی 

 • _table — Contains the name of the table from which data was read. Type: رشته.

  شما می توانید شرایط ثابت را تنظیم کنید _table در WHERE/PREWHERE بند (به عنوان مثال, WHERE _table='xyz'). در این مورد عملیات خواندن فقط برای جداول انجام می شود که شرط است _table راضی است, به طوری که _table ستون به عنوان یک شاخص عمل می کند.

همچنین نگاه کنید به

مقاله اصلی

Rating: 3.7 - 6 votes

Was this content helpful?
★★★★☆