خط زدن 

این موتور متعلق به خانواده از موتورهای ورود به سیستم. مشاهده خواص مشترک از موتورهای ورود به سیستم و تفاوت های خود را در ورود خانواده موتور مقاله.

با استفاده از این موتور در حالات زمانی که شما نیاز به نوشتن بسیاری از جداول با مقدار کمی از داده ها (کمتر از 1 میلیون ردیف).

ایجاد یک جدول 

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
  column1_name [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
  column2_name [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
  ...
) ENGINE = StripeLog

شرح مفصلی از CREATE TABLE پرس و جو.

نوشتن داده ها 

این StripeLog موتور فروشگاه تمام ستون ها در یک فایل. برای هر INSERT پرس و جو, خانه رعیتی بلوک داده ها به پایان یک فایل جدول, نوشتن ستون یک به یک.

برای هر کلیک جدول فایل ها را می نویسد:

 • data.bin — Data file.
 • index.mrk — File with marks. Marks contain offsets for each column of each data block inserted.

این StripeLog موتور را پشتیبانی نمی کند ALTER UPDATE و ALTER DELETE عملیات.

خواندن داده ها 

فایل را با نشانه اجازه می دهد تا ClickHouse به parallelize خواندن داده ها. این به این معنی است که یک SELECT پرس و جو ردیف در جهت غیر قابل پیش بینی می گرداند. استفاده از ORDER BY بند برای مرتب کردن ردیف.

مثال استفاده 

ایجاد یک جدول:

CREATE TABLE stripe_log_table
(
  timestamp DateTime,
  message_type String,
  message String
)
ENGINE = StripeLog

درج داده:

INSERT INTO stripe_log_table VALUES (now(),'REGULAR','The first regular message')
INSERT INTO stripe_log_table VALUES (now(),'REGULAR','The second regular message'),(now(),'WARNING','The first warning message')

ما با استفاده از دو INSERT نمایش داده شد برای ایجاد دو بلوک داده ها در داخل data.bin پرونده.

خانه رعیتی با استفاده از موضوعات متعدد در هنگام انتخاب داده ها. هر موضوع یک بلوک داده جداگانه را می خواند و ردیف ها را به طور مستقل به پایان می رساند. در نتیجه, منظور از بلوک های ردیف در خروجی می کند منظور از بلوک های مشابه در ورودی در اکثر موارد مطابقت ندارد. به عنوان مثال:

SELECT * FROM stripe_log_table
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message────────────────────┐
│ 2019-01-18 14:27:32 │ REGULAR   │ The second regular message │
│ 2019-01-18 14:34:53 │ WARNING   │ The first warning message │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message───────────────────┐
│ 2019-01-18 14:23:43 │ REGULAR   │ The first regular message │
└─────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘

مرتب سازی نتایج (صعودی با ترتیب به طور پیش فرض):

SELECT * FROM stripe_log_table ORDER BY timestamp
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message────────────────────┐
│ 2019-01-18 14:23:43 │ REGULAR   │ The first regular message │
│ 2019-01-18 14:27:32 │ REGULAR   │ The second regular message │
│ 2019-01-18 14:34:53 │ WARNING   │ The first warning message │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘

مقاله اصلی

Rating: 3 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆