تنبل 

نگه می دارد جداول در رم تنها expiration_time_in_seconds ثانیه پس از دسترسی گذشته. را می توان تنها با استفاده *جداول ورود به سیستم.

این برای ذخیره سازی بسیاری از جداول کوچک *ورود به سیستم بهینه شده است که فاصله زمانی طولانی بین دسترسی ها وجود دارد.

ایجاد یک پایگاه داده 

CREATE DATABASE testlazy ENGINE = Lazy(expiration_time_in_seconds);

درجهبندی: 4.8 - 4 رای

این مطالب مفید بود?
★★★★★