تنبل 

نگه می دارد جداول در رم تنها expiration_time_in_seconds ثانیه پس از دسترسی گذشته. را می توان تنها با استفاده *جداول ورود به سیستم.

این برای ذخیره سازی بسیاری از جداول کوچک *ورود به سیستم بهینه شده است که فاصله زمانی طولانی بین دسترسی ها وجود دارد.

ایجاد یک پایگاه داده 

CREATE DATABASE testlazy ENGINE = Lazy(expiration_time_in_seconds);

مقاله اصلی

Rating: 4.4 - 12 votes

Was this content helpful?
★★★★☆