موتورهای پایگاه داده 

موتورهای پایگاه داده به شما اجازه کار با جداول.

به طور پیش فرض, تاتر با استفاده از موتور پایگاه داده مادری خود, فراهم می کند که تنظیم موتورهای جدول و یک شمارهگیری.

شما همچنین می توانید موتورهای پایگاه داده زیر استفاده کنید:

مقاله اصلی

Rating: 4.3 - 8 votes

Was this content helpful?
★★★★☆