کتابخانه های شخص ثالث استفاده می شود 

کتابخانهمجوز
پایگاه64لیسانس 2 بند
افزایشافزایش مجوز نرم افزار 1.0
برتلیMIT
کاپپروتوMIT
رکتتزنمایی مجوز 2.0
دو تبدیللیسانس 3 بند
گام به گامMIT
googletestلیسانس 3 بند
اچ 3نمایی مجوز 2.0
hyperscanلیسانس 3 بند
لیبتریلیسانس 2 بند
شکنجه نوجوانBSD + MIT
لیبیدویدمجوز زلب
نوشیدن شرابالجی پی ال2.1
لیبهدفس3نمایی مجوز 2.0
کشتی کجنمایی مجوز 2.0
سوالات متداولنمایی مجوز 2.0
libresslOpenSSL مجوز
کتابدارلیسانس 2 بند
_عرضCC0 1.0 جهانی
llvmلیسانس 3 بند
lz4لیسانس 2 بند
ماریادب-اتصال-جالجی پی ال2.1
سوفلهاشدامنه عمومی
رایانه های جیبیمجوز زلب
پوکوافزایش مجوز نرم افزار-نسخه 1.0
protobufلیسانس 3 بند
شماره 2لیسانس 3 بند
UnixODBCالجی پی ال2.1
زلب نانوگرممجوز زلب
زدلیسانس 3 بند

درجهبندی: 3 - 3 رای

این مطالب مفید بود?
★★★☆☆