Tuple(T1, T2, ...)

Tuple ها نمیتوانند در جدول نوشته شوند (به غیر جداول Memory). آنها برای گروه بندی موقت ستون ها مورد استفاده قرار می گیرند. ستون های می توانند گروه بندی شوند اگر از عبارت In در query استفاده کنیم، و برای تعیین فرمت پارامتر های خاصی از توابع لامبدا. برای اطلاعات بیشتر "اپراتور IN" , "توابع Higher order" را ببینید.

Tuple می توانند در خروجی نتیجه query در حال اجرا باشند. در این مورد، برای فرمت های text به غیر از JSON*، مقادیر به صورت comma-separate داخل براکت قرار میگیرند. در فرمت های JSON* مقادیر tuple به صورت آرایه در خروجی می آیند.