String

String یک type برای قرار دادن رشته با طول دلخواه می باشد. این طول محدود نمی باشد. این مقدار می تواند شامل مجموعه ای دلخواه از بایت ها، از جمله null byte باشد. String type جایگزین type های VARCHAR, BLOB, CLOB و ... دیگر DBMS ها می باشد.

Encodings

ClickHouse مفهومی به نام encoding ندارد. String ها می توانند شامل مجموعه ای بایت ها باشند که با همان شکل که نوشته می شوند به همان شکل هم در خروجی دیده شوند. اگر شما نیاز به ذخیره سازی متن دارید، توصیه می کنیم از UTF-8 استفاده کنید. حداقل اگر ترمینال شما از UTF-8 (پیشنهاد شده)، استفاده می کند، شما می توانید به راحتی مقادیر خود را نوشته و بخوانید.به طور مشابه توابع خاصی برای کار با رشته های متنوع وجود دارند که تخل این فرضیه عمل می کنند که رشته شامل مجوعه ای از بایت ها می باشند که نماینده ی متن های UTF-8 هستند. برای مثال تابع 'length' برای محاسبه طول رشته براساس بایت است، در حالی که تابع 'lengthUTF8' برای محاسبه طول رشته بر اساس UNICODE می باشد.