Nested(Name1 Type1, Name2 Type2, ...)

ساختار داده ی nested شبیه به یک جدول nested می باشد.پارامترهای ساختار داده nested، نام ستون ها و type های آنها مشابه دستور CREATE، مشخص می شود. هر سطر از جدول می تواند به هر تعداد سطر در ساختار داده nested مربوط شود.

مثال:

CREATE TABLE test.visits
(
  CounterID UInt32,
  StartDate Date,
  Sign Int8,
  IsNew UInt8,
  VisitID UInt64,
  UserID UInt64,
  ...
  Goals Nested
  (
    ID UInt32,
    Serial UInt32,
    EventTime DateTime,
    Price Int64,
    OrderID String,
    CurrencyID UInt32
  ),
  ...
) ENGINE = CollapsingMergeTree(StartDate, intHash32(UserID), (CounterID, StartDate, intHash32(UserID), VisitID), 8192, Sign)

این مثال Goals را به عنوان یک ساختار داده nested تعریف می کند، که می تواند شامل داده های مربوط به conversion (اهداف رسیده) باشد. هر سطر در جدول visit می تواند با صفر یا چند coversion ارتباط داشته باشد.

فقط تا یک لول از nested پشتیبانی می شود. ستون های nested دارای آرایه، با آرایه های multidimensional یکسان هستند، پس محدودیت در پشتیبانی دارند (جداول با موتور MergeTree از ستون های multidimensional پشتیبانی نمی کنند).

در بیشتر موارد، هنگام کار با ساختار داده ی nested، ستون های آن مشخص شده اند. برای این کار، نام ستون ها با استفاده از دات جدا می شوند. این ستون ها آرایه ای از انواع type ها تشکیل می دهند. تمام آرایه های یک ساختار داده ی nested دارای طول ثابت هستند.

مثال:

SELECT
  Goals.ID,
  Goals.EventTime
FROM test.visits
WHERE CounterID = 101500 AND length(Goals.ID) < 5
LIMIT 10
┌─Goals.ID───────────────────────┬─Goals.EventTime───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [1073752,591325,591325]    │ ['2014-03-17 16:38:10','2014-03-17 16:38:48','2014-03-17 16:42:27']            │
│ [1073752]           │ ['2014-03-17 00:28:25']                                  │
│ [1073752]           │ ['2014-03-17 10:46:20']                                  │
│ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:59:20','2014-03-17 22:17:55','2014-03-17 22:18:07','2014-03-17 22:18:51'] │
│ []               │ []                                            │
│ [1073752,591325,591325]    │ ['2014-03-17 11:37:06','2014-03-17 14:07:47','2014-03-17 14:36:21']            │
│ []               │ []                                            │
│ []               │ []                                            │
│ [591325,1073752]        │ ['2014-03-17 00:46:05','2014-03-17 00:46:05']                       │
│ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:28:33','2014-03-17 13:30:26','2014-03-17 18:51:21','2014-03-17 18:51:45'] │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ساده ترین راه برای فکر کردن به یک ساختار داده nestet این است که، یک nestet مجموعه ای از آرایه های چند ستونی با طول ثابت است.

تنها جایی که یک دستور SELECT می تواند کل ساختار داده ی nested را به جای مشخص کردن ستون های آن قرار دهد، عبارت ARRAY JOIN است. برای اطلاعات بیشتر "ARRAY JOIN clouse" را ببینید. مثال:

SELECT
  Goal.ID,
  Goal.EventTime
FROM test.visits
ARRAY JOIN Goals AS Goal
WHERE CounterID = 101500 AND length(Goals.ID) < 5
LIMIT 10
┌─Goal.ID─┬──────Goal.EventTime─┐
│ 1073752 │ 2014-03-17 16:38:10 │
│ 591325 │ 2014-03-17 16:38:48 │
│ 591325 │ 2014-03-17 16:42:27 │
│ 1073752 │ 2014-03-17 00:28:25 │
│ 1073752 │ 2014-03-17 10:46:20 │
│ 1073752 │ 2014-03-17 13:59:20 │
│ 591325 │ 2014-03-17 22:17:55 │
│ 591325 │ 2014-03-17 22:18:07 │
│ 591325 │ 2014-03-17 22:18:51 │
│ 1073752 │ 2014-03-17 11:37:06 │
└─────────┴─────────────────────┘

شما نمیتوانید در قسمت SELECT تمام ساختار داده ی nested را قرار دهید. شما فقط می توانید ستون های فردی که هر کدام بخشی از این ساختار داده هستند را لیست کنید.

برای INSERT، شما باید تمام ستون های nested را به صورت جدا پاس بدید. در حین درج، سیستم بررسی می کند که تمام آنها طول یکسانی داشته باشند.

برای دستور DESCRIBE، ستون های داخل nested، به صورت جدا ستون می شوند.

دستور ALTER برای عناصر داخل nested بسیار محدود است.