AggregateFunction(name, types_of_arguments...)

حالت متوسط از توابع aggregate. برای دریافت آن، از توابع aggregate به همراه پسوند '-State' استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر قسمت "AggregatingMergeTree" را ببینید.