UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64

اعداد با طول مشخص (Fixed-length) با یا بدون sign

محدوده ی Int

  • Int8 - [-128 : 127]
  • Int16 - [-32768 : 32767]
  • Int32 - [-2147483648 : 2147483647]
  • Int64 - [-9223372036854775808 : 9223372036854775807]

محدوده ی Uint

  • UInt8 - [0 : 255]
  • UInt16 - [0 : 65535]
  • UInt32 - [0 : 4294967295]
  • UInt64 - [0 : 18446744073709551615]