FixedString(N)

یک رشته با طول ثابت N بایت (fixed-length) (نه تعداد کاراکتر یا code point). N باید یک عدد طبیعی مثبت باشد. هنگامی که سرور رشته ای با اندازه ی کمتر از N میخواند (مثل زمان پارس کردن برای INSERT داده ها)، سمت راست رشته به اندازه فضای خالی باقی مانده به بایت، null درج می شود. زمانی که سرور رشته ای بزرگتر از N میخواند، پیغام خطا بر میگردد. زمانی که سرور یک رشته با طول ثابت را می نویسد (مثلا در زمانی که خروجی یک SELECT را برمیگرداند)، بایت های null از انتهای رشته حذف نمی شوند، و در خروجی می آیند. توجه داشته باشید که این رفتار متفاوت از رفتار MySQL برای Char می باشد (زمانی که رشته با space پر می شود و در خروجی space ها حذف می شود).

توابع کمتری نسبت به String برای FixedString(N) وجود دارد، و برای استفاده کمتر مناسب است.