Date

Date، دو بایت به ازای هر تاریخ که به صورت عددی و از تاریخ 01-01-1970 می باشد ذخیره می کند (unsigned).این type به شما اجازه ی ذخیره سازی تاریخ های از ابتدای Unix Epoch تا بالاترین مقدار قابل پشتیبانی توسط این استاندارد را می دهد (در حال حاضر بالاترین مقدار این روش سال 2106 می باشد، اما سال آخری که به طور کامل پشتیبانی می شود سال 2105 است). کمترین مقدار این type در خروجی 0000-00-00 می باشد.

Date بدون time zone ذخیره می شود.