مقادیر Boolean

type مخصوص مقادیر boolean وجود ندارد. از Uint8 و محدود شده به 0 و 1 می توان استفاده کرد.