Array(T)

آرایه ای از عناصر با تایپ T. تایپ T می تواند هر Type باشد، از جمله یک آرایه. ما توصیه به استفاده از آرایه های multidimensional نمی کنیم، چون آنها به خوبی پشتیبانی نمی شوند (برای مثال، شما نمی تونید در جداولی که موتور آنها MergeTree است، آرایه های multidimensional ذخیره سازی کنید).