Data types

ClickHouse قابلیت ذخیره سازی انواع type های مختلف برای ذخیره داده ها در جداول را دارا می باشد.

این بخش انواع data type های قابل پشتیبانی در ClickHouse را شرح می دهد، همچنین ملاحطات آنها در هنگام استفاده آنها را شرح می دهد.